Menu Zamknij

Wypłata zysku ze spółki w trakcie roku obrotowego

Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o tym, że wypłata zysku jest możliwa dopiero po zakończeniu roku obrotowego oraz podjęciu uchwały o wypłacie zysku w formie dywidendy.

Istotnie należy zwrócić uwagę, że wspólnik wykonujący pracę na rzecz spółki ma prawo do uzyskania wynagrodzenia na zasadach rynkowych.

Czy będąc udziałowcem wyłącznie kapitałowym muszę czekać na zwyczajne zgromadzenie wspólników, aby móc dokonać wypłaty zysku?

Istnieją pewne rozwiązania umożliwiające przyspieszenie procedury – wypłacenie zaliczki na poczet dywidendy.

Wymogi do spełnienia:

  • właściwy zapis w umowie umożliwiający wypłatę / ewentualna zmiana umowy w przypadku braku zapisu
  • zatwierdzone sprawozdanie finansowe w za poprzedni rok obrotowy
  • powyższe sprawozdanie musi wykazywać zysk

Warto pamiętać o tym, że podmiot musi posiadać środki na wypłatę zaliczki co powoduje ograniczenie limitujące jej wysokość. Zaliczka może stanowić najwyżej 50% zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Uwaga!

W sytuacji, gdy wspólnikom wypłacono zaliczki na poczet dywidendy, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w określonej kwocie.

S24 - rejestracja spółki