zalozenie-spolki-s24

Obniżenie kapitału zakładowego S24

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć aby obniżyć kapitał zakładowy w S24 jest powzięcie uchwały wspólników. Nie jest to konieczne jeśli obniżenie następuje poprzez umorzenie udziałów w wyniku zdarzenia przewidzianego w umowie spółki. Jeśli do obniżenia konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie spółki, można dokonać tego na wzorcu udostępnianym w S24 (chyba, że spółka posiada umowę […]

S24 oświadczenie o wniesieniu kapitału

Jak złożyć oświadczenie o wniesieniu kapitału w systemie S24? Jednym z obligatoryjnych elementów powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. W przypadku rejestracji spółki za pośrednictwem systemu S24 należy pokryć kapitał wyłącznie w postaci wkładów pienieżnych (brak możliwości wniesienia do spółki wkładów w formie aportu). S24 oświadczenie o wniesieniu kapitału […]

Podwyższenie kapitału zakładowego w s24

Podwyższenie kapitału zakładowego polega na zwiększeniu liczby udziałów lub ich wartości, a co za tym idzie do powiększenia majątku, w którego posiadaniu jest dana spółki. Wynika to z faktu, iż suma wartości nominalnej wszystkich udziałów musi być równa wysokości kapitału zakładowego. Podwyższenie wysokości kapitału zakładowego musi więc wynikać z wniesienia do spółki dodatkowych środków na […]

Praca wspólnika wkładem do kapitału

Często pojawia się pytanie czy praca wspólnika może stanowić wkład na poczet kapitału w spółce? Zgodnie z  przepisami kodeksu spółek handlowych w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością takie rozwiązanie jest niemożliwe, gdyż “przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług”. W przypadku prostej Spółki Akcyjnej, która […]

Wypłata zysku ze spółki w trakcie roku obrotowego

Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o tym, że wypłata zysku jest możliwa dopiero po zakończeniu roku obrotowego oraz podjęciu uchwały o wypłacie zysku w formie dywidendy. Istotnie należy zwrócić uwagę, że wspólnik wykonujący pracę na rzecz spółki ma prawo do uzyskania wynagrodzenia na zasadach rynkowych. Czy będąc udziałowcem wyłącznie kapitałowym muszę czekać na […]

Dywidenda w spółce

Dywidendą nazywamy część zysku netto spółki kapitałowej, która uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki zostaje wypłacona wspólnikom lub akcjonariuszom. Prawo do otrzymania dywidendy przysługuje akcjonariuszom bądź wspólnikom na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Szczegółowe zasady, regulacje czy ograniczenia co do wypłaty dywidendy mogą zostać uregulowany w umowie spółki. Uchwała dotycząca dywidendy w spółce musi […]

Rejestracja spółki online a wkłady

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej zakładaną formą prowadzenia firmy ze względu na swoje regulacje. Spółka z o.o. należy do grupy spółek kapitałowych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tysięcy złotych i może być on pokryty wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym. Wkłady niepieniężne (aport) powinny zostać szczegółowo określone w umowie spółki z określeniem liczby i wartości […]

Koszt rejestracji spółki w s24

Zakładanie spółki w systemie elektronicznym stanowi nie tylko szybszą, ale i tańszą alternatywę dla tradycyjnej procedury rejestracji. Jest ona wybierana najczęściej ze względu na ograniczenie czasu jaki poświęca się na założenie nowego podmiotu oraz ze względu na ograniczenie kosztów z jakimi się wiąże. Sama rejestracja nie jest kosztowna, jednak aby założyć spółkę należy wnieść do […]

Przewiń na górę