Menu Zamknij

Procedura przekształcenia spółki

Na czym polega procedura przekształcenia spółki? Z jakich etapów składa się proces przekształcenia?

I ETAP: PRZYGOTOWANIE

W pierwszych etapach należy przygotować plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta. Do dopełnienia tej czynności zobowiązany jest zarząd (spółka kapitałowa) lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki (spółka osobowa). Istotne jest, aby plan został sporządzony w formie pisemnej.

II ETAP: ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKÓW

Kolejnym etapem jest zawiadomienie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia. Wspólnicy muszą zapoznać się z planem przekształcenia oraz opinią biegłego rewidenta. Uchwała musi być zaprotokołowana przez notariusza.

Po powzięciu uchwały wspólników wzywa się do deklaracji w sprawie uczestnictwa w przekształconej spółce.

II ETAP: REJESTRACJA SPÓŁKI

Dopełnienie formalności związanych z rejestracją podmiotu spoczywa na zarządzie lub wspólnikach.

Sąd rejestrowy wykreśla spółkę przekształcaną.

Procedura przekształcenia spółki musi być przeprowadzona w odpowiedni sposób, aby dopełnić wszystkich formalności we właściwym terminie.

S24 - rejestracja spółki