Menu Zamknij

Pomoc w przeprowadzeniu likwidacji firmy

W niektórych przypadkach podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą podjąć decyzję o likwidacji przedsiębiorstwa. Powodem może być zrealizowanie projektu lub celu, dla którego założona została firma lub zważywszy na sytuację panująca na danym rynku. Czy pomoc w przeprowadzeniu likwidacji firmy jest niezbędna?

Proces likwidacji biznesu należy do mocno sformalizowanego zjawiska, które musi zostać przeprowadzone w dokładnie określony sposób. Kodeks Spółek Handlowych wymienia przesłanki, w wyniku których dozwolone jest zamknięcie podmiotu gospodarczego. Do najistotniejszych zaliczyć można uchwałę wspólników o przeniesieniu siedziby firmy za granicę, ogłoszenie upadłości, zaistnienie przesłanek, jakie określone zostały w umowie, a także w sytuacji, kiedy statut został sporządzony w systemie S24.

Zamknięcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością dopełnienia należytych formalności. Na członkach przedsiębiorstwa spoczywa obowiązek przeprowadzenia odpowiednich czynności wstępnych, likwidacyjnych oraz działań dążących do zakończenia działalności gospodarczej. Najbardziej popularną formą prawną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo, że założenie tego rodzaju firmy jest proste, to likwidacja stanowi już o wiele bardziej złożony i problematyczny proces.

Zamknięcie działalności rozpoczyna się poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały. Wspólnicy muszą dokument umieścić w protokole ze zgromadzenia wspólników. W trakcie spotkania powoływani są także likwidatorzy, którymi zazwyczaj stają się członkowie zarządu.

Przygotowane pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego, jako załącznik o zmianę wpisu w KRS. Do formularza dołączone powinno zostać także potwierdzenie dokonania opłaty sądowej oraz dokument wskazujący osoby pełniące funkcję likwidatorów wraz z poświadczonymi podpisami.

W procesie likwidacji spółki nadrzędną sprawą jest ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań względem wierzycieli oraz podział majątku podmiotu gospodarczego. Dysponowanie funduszem firmy możliwe jest natomiast nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji. Majątek dzielony jest pośród wszystkich wspólników, adekwatnie do wcześniej wniesionych wkładów. W celu zakończenia procedury zamknięcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najważniejszą czynność stanowi sporządzenie sprawozdania finansowego i likwidacyjnego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku, a także złożenia zeznania podatkowego. Do podstawowych kosztów likwidacyjnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczamy uchwałę o likwidacji podjętą w formie aktu notarialnego, koszty wypisów z protokołu zgromadzenia wspólników, zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRS i w MSiG, a także opłaty za zamieszczenie ostatecznego ogłoszenia w Monitorze.

Zgodnie ze statusem, likwidatorzy nie powinni traktowani być jako organ, a jedynie jako przedstawiciele.

Procedura zamknięcia wszelkich spraw spółki, a następnie doprowadzenia do jej ostatecznej likwidacji należy do jednych z najbardziej skomplikowanych procesów. W związku z tym dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, pomoc w przeprowadzeniu likwidacji firmy świadczona przez profesjonalistów umożliwia sprawne i bezbłędne przejście przez procedury wyrejestrowania z KRS.

S24 - rejestracja spółki