Menu Zamknij

Organy w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie najlepszą alternatywa na prowadzenie działalności gospodarczej.

W spółce z o.o. wyróżnia się organy obligatoryjne (obowiązkowe): zarząd, zgromadzenie wspólników oraz organy fakultatywne (nieobowiązkowe) rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Zarząd jest najważniejszym organem spółki,  podejmuje w jej imieniu wszystkie czynności i działania. Członkowie zarządu reprezentują spółkę i podpisują w jej imieniu umowy.  Ma on charakter wykonawczy.

Zgromadzenie wspólników istnieje, ale zwoływane jest, gdy zachodzi taka potrzeba. W jego skład wchodzą wszyscy wspólnicy spółki, nadzorują zarząd i podejmują uchwały w najważniejszych dla spółki sprawach np. sprzedaż nieruchomości spółki, wybór członka zarządu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Ma ono charakter uchwałodawczy.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna pełnią funkcję nadzorczą i kontrolną. Rada może kontrolować wszystkie dokumenty spółki, a komisja wszystkie sprawozdania finansowe i majątek.  Rada nadzorcza pełni obowiązki przez cały czas, a komisja rewizyjna zbiera się okresowo np. raz w roku.

S24 - rejestracja spółki