Menu Zamknij

Dzień rozpoczęcia działalności spółki

Który dzień w spółce określamy mianem “dnia rozpoczęcia działalności”? Czy pierwszym dniem jest dzień podpisania umowy spółki czy dzień rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a może to o całkiem inny dzień chodzi?

W kwestii wyjaśnienia, dniem rozpoczęcia działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dzień pierwszego zdarzenia, które wywołuje skutki o charakterze majątkowym bądź finansowym. W pierwszym dniu działalności zazwyczaj zostają otwarte księgi rachunkowe, choć zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostka ma na to 15 dni od pierwszego zdarzenia gospodarczego, które wywołało skutki o charakterze majątkowym bądź finansowym.

W większości przypadków dzień rozpoczęcia działalności pokrywa się z dniem podpisania umowy spółki – zostaje wówczas ustalona kwestia wysokości kapitału zakładowego, a wspólnicy wnoszą wkłady do spółki. W dniu podpisania umowy spółka otrzymuje pierwsze pasywa oraz aktywa. Dzień zawarcia umowy spółki wykazywany jest w sprawozdaniu finansowym i określany jakoś pierwszy dzień okresu sprawozdawczego.

 

S24 - rejestracja spółki