Menu Zamknij

Dokumenty wymagane do rejestracji spółki online

Wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. W przypadku wyboru elektronicznej formy rejestracji spółki do wniosku załączyć należy kilka załączników. Jakie dokumenty wymagane są do założenia spółki w S24?

Sam wniosek opiera się na formularzu rejestracyjnym, którego wzór znajduje się w systemie teleinformatycznym. Pierwszym krokiem do rejestracji jest wypełnienie tego formularza, co uczynić trzeba w języku polskim, wielkimi, drukowanymi literami.
Po wypełnieniu wniosku koniecznie trzeba dołączyć do niego:

 1. druk z oddziałami terenowymi jednostki organizacyjnej
 2. druk z wspólnikami spółki podlegający wpisowi do rejestru
 3. druk z informacją o sposobie powstania podmiotu
 4. druk z prokurentami spółki
 5. druk określający przedmiot działalności
 6. umowę spółki
 7. oświadczenie zarządu o powołaniu członków organów spółki
 8. listę wspólników
 9. nazwiska, imiona i adresy członków organów spółki
 10. oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału
 11. nazwisko, imię albo firmę, siedzibę i adres jedynego wspólnika (jeśli występuje)
 12. dowody uiszczenia opłat
 13. listę adresów do doręczeń członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu

Ważne, aby pamiętać, że dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do KRS muszą być oryginałami lub poświadczonymi urzędowo odpisami lub wyciągami.

S24 - rejestracja spółki